Logo Universiteit Utrecht

UP Natuurkunde

Practicumopzet

Uit de informatie over de practicumorganisatie is al duidelijk geworden dat het practicum ruwweg uit een drietal fasen bestaat: voorbereiding, uitvoering en afsluiting. De voorbereidingsfase vindt plaats op school, de uitvoeringsfase op de Universiteit Utrecht, en de rapportagefase weer op school. Hieronder staat een overzicht van de verschillende activiteiten van de leerlingen en de docent in elk van deze drie fasen.

Voorbereiding school/thuis

 • Oriëntatie van de leerlingen op het practicum en de experimenten met behulp van de korte beschrijvingen van de experimenten (zie Experimenten).
 • Afspraken over de rapportagevorm en beoordeling.
 • Keuze van het experiment door de leerlingen (in twee- of drietallen) en registratie van de gemaakte keuzes.
 • Eventueel voorbereiding op het experiment met behulp van de eerste twee onderdelen van de practicumhandleiding bij het gekozen experiment (inleiding en theorie). Bij deze voorbereiding houden de leerlingen (desgewenst) een logboek bij.

Onderzoeksvragen uitwerken

 • Voorbereiding op het experiment door de meetopstelling te testen en proefmetingen te doen.
 • Opstellen van de onderzoeksvragen en een werkplan te schrijven op basis van de theorie en de meetopstelling.
 • Controle van de onderzoeksvragen en werkplan (in het logboek) door de (student-) assistent of docent, afgesloten met een zogenaamde ‘go/no go beslissing’: zijn de door de leerlingen geformuleerde onderzoeksvragen en het bijbehorende werkplan voldoende om met de uitvoeringsfase te beginnen? Zo niet, dan moet (een deel van) de voorbereiding opnieuw.

Uitvoering experiment

 • Uitvoering van het in de voorbereidingsfase opgestelde (en goedgekeurde) werkplan met behulp van de volgende twee onderdelen van de practicumhandleiding (meetmethode, experimenteel onderzoek) en eventueel de aanvullende informatie over het computerprogramma voor meten en verwerken.
 • Eerste verwerking van de meetresultaten tot een antwoord op de onderzoeksvragen (als de tijd dat in deze uitvoeringsfase toelaat).

Rapportage

 • Afronding van het experiment met behulp van het laatste onderdeel van de practicumhandleiding. De leerlingen beantwoorden de onderzoeksvragen.
 • Rapportage van de leerlingen in de eerder afgesproken vorm, gevolgd door beoordeling van de rapportage door de docent volgens de eerder afgesproken beoordelingscriteria.
 • De hierboven gegeven fasering van activiteiten is niet meer dan een suggestie. Er zijn dan ook bij het practicum – binnen de beperkingen van de beschikbare opstellingen – variaties in de opzet mogelijk.